USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKT „DJECA LEPTIRI SU MEĐU VAMA“

Udruženje Debra BiH je 12. 12. 2018. uspješno okončala projekt „Djeca leptiri su među vama“ koji je proveden u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Nakon odobravanja grant sredstava ovog Ministarstva, Udruženje je započelo sa realiziranjem projekta. Primarni cilj projekta je bio usmjeren na skidanje stigmatizacije sa oboljelih od bulozne epidermolize, kao i skidanje stigmatizacije sa osoba koje imaju bilo koju vrstu invaliditeta. U okviru postavljenog cilja, realizirano je, također, detaljnije upoznavanje osnovnoškolske i srednjoškolske djece sa samim karakteristikama ovog teškog oboljenja.

Postavljeni ciljevi su realizirani na način Promocije putem letka, kao i promocije putem direktnih prezentacija. Udruženje je poslalo promotivni letak na adrese 360 osnovnih i srednjih škola sa molbom za upoznavanje djece sa ovom teškom bolesti. Također je iskorišten moment štampanja i plasiranja prigodne poštanske markice sa logom Debre BiH, tako da je na svaku kovertu bila nalijepljena upravo ta poštanska marka. Kao rezultat ovakvog načina promoviranja, Udruženje je putem društvenih mreža i maila Udruženja zaprimilo vrlo kreativne i na izuzetno dobro osmišljene načine slike realiziranja ovakvog načina promoviranja iz osnovnih i srednjih škola diljem Bosne i Hercegovine. Zahvaljujemo se upravama škola, kao i svim vrijednim učenicima i nastavnom osoblju koji su dali doprinos u realiziranju ovog projekta: OŠ „Meša Selimović“ Prnjavor, OŠ „Kreka“ Tuzla, OŠ „Vareš“ iz Vareša, Mješovita srednja škola NORDBAT 2 iz Vareša, Srednja zubotehnička škola Sarajevo.

Promoviranje i provedba projekta putem direktne prezentacije je obavljena u sljedećim školama: OŠ „Fatima Gunić“ Sarajevo, OŠ „Meša Selimović“ Sarajevo, tri prezentacije u Srednjoj tehničkoj školi, grafičkih tehnologija, multimedije i dizajna – Ilidža, Sarajevo od kojih je jednu prezentaciju održao oboljeli od EB Halil Gerin, OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo, OŠ „Đura Jakšić“ Banja Luka – prezentaciju održala predsjednica Upravnog odbora Debre BiH gosp. Ljiljana Skakić, OŠ „Nikola Tesla“ Derventa – prezentaciju održala Marija Karanović, a u samoj prezentaciji je učestvovala i oboljela od EB Ema Karanović, koja je na svoj poseban način pokazala šta je ustvari bulozna epidermoliza.

Udruženje je procijenilo da je putem ovog projekta sa pojmom stigmatizacije i oboljenjem bulozna epidermoliza, kao direktni učesnici, bilo upoznato i obuhvaćeno oko 2.000 osoba, što predstavlja izuzetno veliki uspjeh u realiziranju primarnog cilja projekta.

Udruženje Debra BiH, kao i svi njeni članovi, se zahvaljuje svim učesnicima projekta koji su na ovaj način pokazali da su društveno odgovorni, da imaju senzibilitet prema oboljelima, te da neće dopustiti da Djeca leptiri budu zaboravljena.

OŠ „Fatima Gunić“ Sarajevo – prezentacija održana 31.10.2018.


OŠ „Meša Selimović“, Sarajevo – prezentacija održana 13.11.2018.


Srednja tehnička škola, grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije, Ilidža, Sarajevo – prezentacija održana 27.11.2018.


OŠ „Đura Jakšić“, Banja Luka – prezentacija održana 28.11.2018. Prezentaciju održala Ljiljana Skakić, predsjednica Upravnog odbora Debre i majka oboljelog Borisa Skakića


Srednja tehnička škola, grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije, Ilidža, Sarajevo – prezentacija održana 04.12.2018.


Srednja tehnička škola, grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije, Ilidža, Sarajevo – prezentacija održana 06.12.2018. Prezentaciju održao oboljeli Halil Gerin


OŠ „NIKOLA TESLA“, DERVENTA – prezentacija održana 11.12.2018. godine. Prezentaciju održala Marija Karanović, a u prezentaciji učestvovala Ema Karanović, oboljela od bulozne epidermolize.


OŠ „DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ“, SARAJEVO – promocija održana 11.12.2018.


PRIPREMA KOVERTI ZA SLANJE NA ADRESE 360 ŠKOLA – KOVERTE OBLIJEPLJENE MARKICAMA SA LOGOM DEBRE BIH

 

NAMJENSKI DIZAJNIRAN TRODIJELNI ROLLUP KOJI JE KORIŠTEN ZA PREZENTACIJE; DIZAJNERICA: EMIRA ŽERIĆ
NAMJENSKI DIZAJNIRAN TRODIJELNI ROLLUP KOJI JE KORIŠTEN ZA PREZENTACIJE; DIZAJNERICA: EMIRA ŽERIĆ

 

Share this story!